Záruční podmínky a ustanovení

pewag s.r.o. poskyje koncovému uživateli 5ti letou záruku na zvedací svěrky. Tato záruka se vztahuje pouze na původního koncového uživatele zvedací svěrky a pod podmínkou, že je zvedací zařízení kontrolováno a udržováno v průběhu celého záručního období dle pokynů uvedených výrobcem. Záruční doba je 5 let od data nákupu.Záruka je předmětem podmínek uvedených v tomto dokumentu.

 

Podmínky a ustanovení:

Záruka se vstahuje pouze na výrobní vady zjištěné během používání. Záruka se nevztahuje na opotřebení jednotlivých dílů jako jsou ozubené svěrné čelisti, pružiny a jiné. Dojde-li ke zjištění závady v průběhu záruční doby, dle uvážení výrobce bude výrobek opraven nebo vyměněn.


Ze záruky se vylučují vady způsobené možnostmi níže:
 

 • Běžné opotřebení
 • Přetížení
 • Neodborné a neopatrné zacházení
 • Poškození
 • Nedodržení stanovených postupů/návodu k použití a opatření
 • Zvedání jiného materiálu než na co je svěrka určena, nebo
 • nedodržení použití dle návodu k obsluze.
 • Úprava/změna dodaného stavu pewag svěrek
 • Nedovolené použití a nedodržení pokynů v návodu k obsluze
 • Údržba a/nebo revize, které nebyly provedeny pověřenou osobou firmy pewag, nebo pověřenou osobou.


Výrobce neručí za případné škody vzniklé neoprávněným používáním nebo za škody vzniklé ve výše popsaných bodech.

Omezení použití

Omezení v důsledku nepříznivých nebo nebezpečných

podmínek:
 

Vlivy teploty

zvedací svěrky pewag jsou určeny pro použití za normálních

atmosférických podmínek a pro teplotní rozsah mezi -40°C a

+100°C. V odlišných podmínkách svěrky nepoužívejte.

 

Vliv kyselin/zásad a chemikálií

Nepoužívejte svěrky pewag v kyselinách nebo louhu a ani je

nevystavujte jejich výparům.

Pozor: při některých výrobních procesech se uvolňují kyseliny

resp. jejich páry.

 

Označení stupňů nosnosti uvedených v tomto katalogu vychází z toho, že svěrky nejsou používány v žádných zvláště nebezpečných podmínkách. Tím je myšleno např. použití OFF-SHORE zvedání osob a potenciálně ohrožených nákladů, jako jsou tekuté kovy, leptavé látky nebo jaderný materiál. V těchto případech je nutné stupeň ohrožení odhadnout znalcem a nosnost pak přiměřeně upravit.

 

Ověření

Před prvním použitím svěrky se přesvědčte zda:

 • svěrka odpovídá přesně objednávce
 • byl dodán inspekční certifikát nebo osvědčení výrobce
 • označení a nosnosti uvedené na svěrce souhlasí
 • s údaji v kontrolním listu resp. Osvědčení výrobce
 • je přiložen správný návod k použití a byl personálem přečten a porozuměn

 

Poškození

Před každým použitím svěrku zkontrolujte, zda nevykazuje zjevné známky poškození nebo opotřebení. Při sebemenší nejistotě resp. při objevení poškození uveďte svěrku mimo provoz a nechte překontrolovat odborníkem. V případě opotřebení nebo poškození postupujte následovně:
 

1. Svěrku vyřadit z provozu (zaznamenejte datum vyřazení).

2. Pokuste se určit příčinu závady,

(podrobný kontrolní seznam najdete v uživatelské příručce) např.:

 • Přetížení
 • Nesprávné používání (např. svěrka není vhodná pro tahání nebovláčení)
 • Nedbalé a neopatrné zacházení

Na takováto poškození se nevztahuje záruka! Pro zajištění

bezpečnosti Vás i Vašich kolegů / zaměstnanců musí být dodrženo:
 

3. Zvedací svěrku spolu se servisní knížkou předat autorizovanému servisnímu technikovi/servisu.

4. Po revizi/opravě svěrku opět uvést do provozu (Datum uvedení do provozu zapsat do servisní knížky).