VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ OBSAHU

spol. pewag austria GmbH, Gaslaternenweg 4, 8041 Graz, Austria
 
dále uváděná jako “poskytovatel licence“    

a    

příjemce obsahu    

dále uváděný jako “nabyvatel licence”.    

 
Tato smlouva upravuje poskytování práv na používání fotografií, ilustrací, animací, videí, filmů a jiných reklamních obsahů (“obsah”) nabyvatelem licence, které mu poskytne poskytovatel licence, a to nezávisle na formě poskytnutí (např. jako soubor v elektronické podobě, na nosiči dat či v tištěné podobě).


 
2    Obecné podmínky používání    

Poskytovatel licence tímto bezplatně poskytuje nabyvateli licence nevýhradní a nepřenosné právo používat “obsah” v souvislosti s funkcí nabyvatele licence jako obchodního zástupce, smluvního prodejce, vydavatele časopisu či tiskové agentury a to v rozsahu, jak je dále uvedeno ve smlouvě o obchodním zastoupení, o smluvním prodeji, nakladatelské či agenturní smlouvě, ve formě dovolených způsobů používání (které jsou definovány dále) pro výhradní účel propagování produktů poskytovatele licence na území nabyvatele licence, které je vymezené ve smlouvě.
 
Pokud není nějaká činnost nebo způsob používání definován v této smlouvě jako „dovolený způsob používání“, tak je takové používání zakázané. Všechna ostatní práva u obsahu, a to bez výjimky ale nikoliv omezeně na veškerá autorská práva a další rozsáhlá práva duševního vlastnictví u „obsahu“ jsou vyhrazena výlučně poskytovateli licence.


 
3    Doba trvání smlouvy    


 
(a) Tato smlouva vstupuje v platnost po “přijetí“ ze strany nabyvatele licence a je účinná až do okamžiku, kdy ji poskytovatel odvolá na základě písemného prohlášení. Obecně je nabyvatel licence oprávněn používat „obsah“ v období jednoho roku (“produktová sezóna”) poté, co se smlouva stane účinnou.

Nabyvatel licence může tuto smlouvu ukončit tak, že “obsah” a všechny jeho kopie a také připojené podklady (pokud jsou k dispozici) zničí a zdrží se dalšího používání obsahu.
 
V případě odvolání nebo vypovězení této smlouvy je nabyvatel licence povinen (i) okamžitě upustit od jakéhokoli dalšího používání obsahu za jakýmkoli účelem, vždy (ii) okamžitě zničit nebo smazat všechny kopie a záznamy obsahu a také připojené podklady; a (iii) pokud je to vyžadováno, tak odevzdat písemné potvrzení poskytovateli licence o tom, že tyto povinnosti byly splněny.

 
4    Dovolené používání    

Dovolené používání. V následujícím textu jsou uvedeny dovolené způsoby používání „obsahu“, a to vždy za podmínky, že každé používání vždy a výlučně musí sloužit k propagaci produktů poskytovatele licence:

1. Reklamní aktivity a aktivity, které podporují prodej, včetně článků v tisku, tištěných materiálů, obalů produktů, prezentací, prezentací ve formě filmů a videí, reklamních spotů, katalogů, brožur, pohlednice, které slouží k podpoře prodeje (nikoliv však pro účely opětovného prodeje či licencování); 
2. online nebo elektronické publikace, včetně webových stránek;
3. výtisky, plakáty (z papíru) a jiné reprodukce za účelem podpory prodeje, jak je popsáno v bodě 1, ale nikoliv za účelem opětovného prodeje, licencování či jiných druhů prodeje; a
4. každé jiné používání, se kterým poskytovatel licence písemně souhlasil.

V případě pochybností, zda se jedná o dovolený způsob používání či nikoli, je nabyvatel licence povinen vyžádat si k tomu stanovisko od poskytovatele licence.

5    Zakázané používání    

 
(a) Zakázané používání. Nabyvateli licence je zakázáno takové používání v souvislosti s obsahem, které není výslovně schváleno v bodě 4. Pro objasnění je „zakázané používání“ popsáno v následujícím textu. Nabyvateli licence je zakázáno:

1. měnit, zpracovávat či sepisovat obsah, pokud to vychází z požadavku zvětšení nebo zmenšení formátu.
ize;
2. obsah nebo jeho části používat jako část obchodní značky, designové značky, obchodního jména, označení podniku či jako logo, kromě značky PEWAG nebo jiných značek skupiny pewag;
3. obsah používat takovým způsobem, který je poskytovatelem licence po zvážení nebo podle zákona považován za pornografický, obscénní, nemorální, protiprávní, zostuzující či urážející nebo je pravděpodobné, že ohrozí dobrou pověst osoby či hodnoty majetku, které jsou uvedené v obsahu;
4. pokud je v obsahu obsažen zdrojový kód, tak je nutné ho zcela nebo částečně obnovit, dekompilovat nebo rozdělit;
5. odkazy na autorská práva, značky či jiná zákonem chráněnná práva, která se vztahují k obsahu nebo s ním jinak souvisí, odstranit;
6. obsah nebo práva, která se k němu váží podle této smlouvy, podlicencovat, dále prodávat, pronajímat, půjčovat, postupovat, darovat nebo jiným způsobem převádět.
6    Záruka poskytovatele licence    
(a) Poskytovatel licence poskytuje záruku výhradně na to, že: (i) obsah bude používán v souladu s touto smlouvou a ve formě, ve které poskytovatel licence obsah přenechává, nebude zasahovat do autorských práv, morálních práv, známkového práva či do nemajetkových práv a také nebude porušovat žádné právo v soukromé sféře či právo na zveřejnění; a (ii) že budou předložena všechna potřebná povolení k používání obsahu takovým způsobem, jak je dovoleno na základě smlouvy. Navíc nepřebírá poskytovatel licence žádnou záruku či ručení za určitou použitelnost nebo upotřebitelnost obsahu.

 
7    Ručení nabyvatele licence    

 
Nabyvatel licence ručí za to a poskytne poskytovateli licence, svým koncernově spřízněným společnostem, poskytovatelům obsahu a jejich jednatelům, řídícím pracovníkům, zaměstnancům, společníkům, partnerům a zástupcům náhradu s ohledem na všechny nároky, ručení, ztráty, škody, náklady a výdaje (včetně nutných a účelných výdajů za právní poradenství), které jedné z uvedených osob vzniknou na základě nebo v souvislosti s tím, že nabyvatel licence nebo jeho zaměstnanec  nebo osoba jím zmocněná poruší jakékoli ustanovení této smlouvy.

  
8    Obecná ustanovení    

(a)    Tuto smlovu nelze převádět bez předchozího písemného souhlasu od poskytovatele licence. Naproti tomu je poskytovatel licence oprávněn převádět svoji smluvní pozici i bez souhlasu nabyvatele licence. 
(b)    Pokud je nebo se stane jakékoli ustanovení této smlouvy zcela či pouze částečně neúčinným, tak má být na místě neúčinných ustanovení nebo neúčinné části ustanovení použito účinné ustanovení nebo účinná část ustanovení, která se svým obsahem co nejvíce přibližuje významu již neúčinného ustanovení. Odporující smluvní podmínky nabyvatele licence nebo jiná smluvní ujednání nabyvatele licence, které jsou v rozporu s touto smlouvou, se vždy stávají neúčinnými.
(c)    Platí rakouské právo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží.
(a)    Pro všechny právní spory z, na základě a v souvislosti s touto smlouvou, bez výjimky ale nikoliv omezeně na spory ohledně její platnosti, jejího vykládání, jejího splnění či jejího porušení je příslušný výhradně soud v místě sídla poskytovatele licence nebo soud podle volby poskytovatele licence, a to v místě sídla nabyvatele licence, jeho provozovny či v místě, kde se nachází majetek nabyvatele licence.
 

Content Bill Agreement

Content Bill Agreement_cz

Content Bill Agreement - cz